Nov odlok: Je plavanje dovoljeno?

Je po novem odloku plavanje dovoljeno? (foto: Pixabay.com)

Danes, 18. 4. 2020 prične veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Ob tem pa se pojavlja zelo veliko vprašanj. Nekaj najpogostejših smo zbrali v prispevku, preberite si odgovore.

Dokazovanje nujnosti poti

S čim bo državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk lekarne v sosednji občini, pot na delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral posameznik, ki ga je delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s potrdilom delodajalca?

Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.

Bivanje na vikendih, začasno prebivališče, turistični odhod ob koncu tedna v tujino

Pred 14 dnevi je veliko ljudi zapustilo Ljubljano in druga mesta in odšlo na svoje vikende na deželo ali pa domov k staršem. Te družine imajo stalno prebivališče prijavljeno v npr. Ljubljani, trenutno pa živijo na Štajerskem. Za večino teh družin je bivanje na vikendu ali pri starših bolj varno, saj so se iz mesta, kjer je več ljudi, umaknili na samo. Ali so v tem primeru v prekršku?

Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, lahko ostanejo na vikendu. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča. Posameznik, ki je vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo že od 12. 3. 2020 v karanteni in kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?

Ker začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da tam tudi ostanete. Posameznik lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu. Kot dokazilo šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Navedena dokazila so tudi sicer, skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, potrebna za izvedbo prijave prebivališča. Posameznik, ki je že vložil vlogo na upravno enoto za vpis spremembe naslova, vloga pa še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje na naslovu do odločitve upravne enote oziroma do evidentiranja prijave v registru stalnega prebivalstva za namen izvajanja tega odloka dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Foto: Pixabay.com

Ali gremo z družino lahko na vikend?

Posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva (prva alinea 5. člena), je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

Pri tem gibanju in zadrževanju v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča.

V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen z osebami iz prve alineje prejšnjega člena.

Pri gibanju in zadrževanju iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Ali je lahko izjava, ki jo potrebujemo za prehod v drugo občino, kjer imamo vikend, napisana na roke?

Velja izjava, ki je napisana na roke (čitljivo). Vsebovati mora vse te podatke, ki jih predpisuje odlok, in sicer ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Vzorec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča

Delo na vrtu, njivi v drugi občini

Ali lahko gremo na vrt (na vikend) v drugi občini?

Odlok dovoljuje izjemo, in sicer je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti, tudi v drugi občini.

Obdelovanje njive v drugi občini

Odlok dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Foto: Pixabay.com

Rekreacija, ribolov, plovba z jadrnico

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.

Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Ali lahko lovimo ribe v rekah v svoji občini?
V drugo občino ni mogoče iti na ribolov. Lahko pa v občini bivanja ribari, ker se to šteje kot dostop do rekreativnih površin, seveda ob upoštevanju varnostnih priporočil.

Živim v Občini Koper. Ker v občini Koper nimam možnosti priveza svojega, imam svoje plovilo vezano v Marini Izola. Za to plovilo tudi plačujem letno pavšalno turistično takso, saj mi je bilo razloženo, da se smatra kot “vikend”. Barko uporabljamo med letom predvsem za ribolov za lastne potrebe. Je to še dovoljeno?

Na MNZ štejemo ribolov posameznika kot rekreativno dejavnost, ki jo lahko izvajate v lastni občini. Odlok zaradi rekreativnih aktivnosti (vanj šteje tudi ribolov) ne dovoljuje prehajanja občinskih meja. V vašem primeru torej pomeni odhod po čoln v drugo občino, kar je v nasprotju z odlokom.

Zanima me, ali je plovba z jadrnico v času koronavirusa dovoljena?

Na podlagi odloka je dovoljen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, mednje pa morje ne šteje.

Kako je s plavanjem?

Posameznik lahko ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja, tudi plavanje.

Ali lahko igramo tenis v drugi občini? Najbrž igra dvojic ni vključena med izjeme?

Novi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki začne veljati v soboto, 18. aprila 2020, dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini. Poudarjamo, da se dejavnost lahko izvaja le v občini prebivanja, zato prehajanje v drugo občino s tem namenom (npr. za igranje tenisa) ni dovoljeno.

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Pri igri tenisa v dvojicah te razdalje ni mogoče ohranjati, zato ocenjujemo, da takšna športna dejavnost ne sodi med izjeme v tem odloku.

Foto: Pixabay.com

Ali je v skladu z odlokom o začasni omejitvi gibanja prepovedano treniranje na individualni ravni na privatnih igriščih? Primer: odbojkar na mivki trenira s svojim trenerjem na igriščih, ki niso javna, seveda s priporočili o distanci in ne stiku itd.

Nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki začne veljati v soboto, 18. aprila 2020, dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini. V skladu z tretjim odstavkom 4. člena tega odloka, bo posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Posebej pa opozarjamo, da bo lahko posameznik te dejavnosti izvajal le na območju občine svojega prebivališča.

Lahko igramo košarko?

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Pri igranju košarke te razdalje ni mogoče ohranjati, zato ocenjujemo, da takšna športna dejavnost ne sodi med izjeme v tem odloku.

Balinanje

V skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega odloka bo posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajal športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Ocenjujemo, da je pri balinanju mogoče ohranjati varno razdaljo.

Na privezu ob naši obali imam čoln. Glede na veljavne ukrepe do njega ne morem (sem iz notranjosti RS). Čoln in motor je treba vzdrževati, saj je od zadnjega zagona motorja minilo precej časa. Na čoln se lahko pomaknem z bližnjega parkirišča, brez zadrževanja na javnih površinah. Ali je takšna situacija predvidena v novih ukrepih oziroma kaj lahko storim?

Odlok dovoljuje opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in dostop do storitev za nujne primere tudi izven občine prebivanja. Na podlagi 4. člena odloka je dovoljen tudi dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, ampak le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Vzdrževanje plovila posameznika ne sodi med dejavnosti, ki bi bile z navedenim odlokom dovoljene (ne gre za gospodarsko dejavnost), razen če bi šlo za odpravljanje neposredne nevarnosti oz. škode za premoženje.

Ali lahko potujemo v drugo občino iz Gornje Radgone v Mursko Soboto s kolesom?

Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini. Ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.

Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Še več odgovorov, ki so jih pripravili na ministrstvu za notranje zadeve, si lahko preberete tukaj.