Varstveni dodatek: Komu pripada?

(foto: Freepik.com)

Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne socialne varnost ne morejo zagotoviti. Namenjen je zagotavljanju sredstev za kritje nujnih življenjskih stroškov. Vam pripada? Preberite v prispevku.

Osebe, ki si zaradi okoliščin, na katere nimajo vpliva, ne morejo nuditi materialne socialne varnosti, kar pomeni, da nimajo dovolj denarnih sredstev, da bi si lahko pokrili nujne življenjske stroške, lahko zaprosijo za varstveni dodatek, ki je eden od pravic iz javnih sredstev.

Čemu je namenjen varstveni dodatek?
S pomočjo varstvenega dodatka lahko krijete življenjske stroške, kot so vzdrževanje stanovanja ali nadomeščanje potrošnih dobrin (pohištvo, pralni stoj, štedilnik …), ni pa namenjen zagotavljanju minimalnih življenjskih potreb, pojasnjujejo pri eUpravi RS.

Kje lahko zaprosite za varstveni dodatek?
Vlogo za varstveni dodatek lahko oddate po pošti ali osebno, uveljavljate pa ga pri centru za socialno delo v občini, v kateri imate stalno prebivališče.

Kdo je upravičen do varstvenega dodatka?
Do varstvenega dodatka ste upravičeni, če bivate v Sloveniji, ste državljan Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v RR, če ste tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v RS ali pa oseba, ki lahko uveljavlja varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS.

Poleg tega pa morate izpolnjevati tudi sledeče pogoje, in sicer:
Če ste trajno nezaposljivi, trajno nezmožni za delo in starejši od 63 let (ženske) ali 65 let (moški) in niste delovno aktivni oziroma zaposleni.
Če ste upravičeni tudi do denarne socialne pomoči.
Če vaš dohodek ali dohodek družine presega mejo za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa meje za pridobitev varstvenega dodatka.


S pomočjo varstvenega dodatka lahko krijete življenjske stroške. (foto: freepik.com)

Kakšen je mesečni znesek varstvenega dodatka?
Ta se razlikuje od tega ali ste samski, ali bivate v dvočlanski družini in eden ali dva člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek.

Če ste samski in izpolnjujete pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, vaš mesečni dohodek pa i višji od 591,20 evrov neto, vam pripada varstveni dodatek v višini razlike med vašim dohodkom in 591,20 evra.

Če živite v družini in izpolnjujete pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, se ta razlikuje glede na dohodek, ki ga družina prejema. Pri eUpravi RS pojasnjujejo:
Družine izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, če višina minimalnega dohodka na družino ne presega cenzusa:
• 899,40 EUR za dvočlansko družino, v kateri oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek,
• 714,81 EUR za dvočlansko družino, v kateri le en član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek
.”