Solidarnostni dodatek za prejemnike invalidskega nadomestila: Pojasnjujemo, kdo ga bo prejel

Foto: Freepik.com

Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 so do solidarnostnega dodatka pod določenimi pogoji upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile. Vloge sprejema Zpiz do 30. junija.

Prispevek o tem smo objavili tukaj. In vas, spoštovani bralci, tudi pozvali, da nam vprašanja v zvezi s tem zastavite v pogovornem oknu, ki ga najdete na naslovnici portala ZAupokojence.si. Zastavili ste mnogo vprašanj, Zveza za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), pa odgovarja na najpogostejša:

Kje lahko dobimo vlogo za uveljavitev dodatka?

Odgovor ZPIZ:
Enkratni solidarnostni dodatek (v nadaljevanju ESD) se bo obravnaval na podlagi posamične vloge prejemnika nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki je dostopna na spletni strani zavoda. Vlogo mora prejemnik nadomestila iz invalidskega zavarovanja podati najkasneje do 30. 6. 2020, zato ne drži informacija, da bo ESD izplačan že 30. 6. 2020. Izplačan bo po obravnavi posamične vloge, za katero bo potrebno najprej preveriti, ali so izpolnjeni vsi pogoji, in sicer bo izplačan v enem izmed naslednjih mesecev (praviloma se dajatve izplačajo najkasneje v 60 dneh).

Mnogi upokojenci so že aprila prejeli solidarnostni dodatek. (foto: Pixabay.com)

Ali dodatek pripada tudi tistim, ki so že prejeli kakršen koli drugi krizni dodatek? Ali pripada tistim, ki so invalidsko upokojeni samo za 4 ure?

Odgovor ZPIZ:
Do ESD je skladno z desetim odstavkom 58. člena ZIUZEOP upravičen prejemnik nadomestila iz invalidskega zavarovanja le v primeru, če je hkrati izpolnjenih vseh pet pogojev, in sicer da prejemnik nadomestila iz invalidskega zavarovanja:

  • dela krajši delovni čas, najmanj 4 ure ali 5 ali 6 ali 7 ur,
  • je na začasnem čakanju na delo oziroma je odsoten z dela zaradi višje sile, kar prejemnik nadomestila iz invalidskega zavarovanja dokazuje z ustreznimi dokumenti (npr. odredba, sklep), ki mu jih je izdal delodajalec,
  • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • enkratnega solidarnostnega dodatka ni prejel na kakšni drugi podlagi ZIUZEOP, za kar jamči s svojo izjavo, in
  • izpolnjuje pogoj cenzusa, ki ne sme presegati 700,00 EUR.

V primeru izpolnjevanja prvih štirih pogojev, zavod v nadaljevanju preveri tudi pogoj cenzusa. Pogoj cenzusa, ki mora biti izpolnjen za upravičenost do izplačila ESD, se ugotavlja na naslednji način:

  • nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se najprej preračuna na polni delovni čas,
  • k preračunanemu znesku nadomestila iz invalidskega zavarovanja se prištejejo še morebitni drugi zneski, ki jih prejemnik nadomestila iz invalidskega zavarovanja prejema pri zavodu, to sta: 20 % predčasne pokojnine ali 40 % starostne pokojnine in/ali drugo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.
    Vsota preračunanega zneska nadomestila in morebitnih prej navedenih drugih prejemkov ne sme presegati 700,00 EUR.
V ponedeljek, 18. maja 2020, bo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za prejemnike denarne socialne pomoči (DSP) oziroma prejemnike varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020. (foto: Freepik.com)

Katerim prejemnikom invalidskega nadomestila ta dodatek ne pripada?

Odgovor ZPIZ:
Če kumulativno niso izpolnjeni vsi pogoji, prejemnik nadomestila iz invalidskega zavarovanja ni upravičen do izplačila ESD.